Welke regelgeving ligt ten grondslag aan de energietransitie?

Afbeelding1

Als consultancy bedrijf verrichten wij veel werkzaamheden voor de grote Nederlandse energiebedrijven, zowel netbeheerders als de leveranciersbedrijven. Steeds vaker hebben wij te maken met de energietransitie, maar wat is dat nu precies en welke regelgeving ligt hieraan ten grondslag?

Met de energietransitie bedoelen we de overgang van onze energiehuishouding van fossiele brandstoffen naar volledig duurzame energiebronnen als zonne- en windenergie. Deze transitie is pas goed op gang gekomen nadat in 2013 het energieakkoord afgesloten is.

In het energieakkoord hebben de publieke sector en het private bedrijfsleven de handen ineen geslagen en afspraken gemaakt voor een breed gedragen robuust en toekomstbestendig duurzaam energie- en klimaatbeleid.

De drie belangrijkste doelen die volgens het akkoord bereikt moeten worden:

• Een jaarlijkse besparing van het energieverbruik met gemiddeld 1,5%.
o In 2020 een besparing van 100 petajoule, het verbruik van 1.500.000 huishoudens!
• Een toename van duurzaam opgewekte energie van nu zo’n 6% naar 14% in 2020 en 16% in 2023.
o Denk met name aan meer wind op zee.
• Een toename van het aantal banen met 15.000 in de energiesector gericht op verduurzaming.
o Denk aan de installatie en bouwsector

Recentelijk is gebleken dat het behalen van de doelstellingen niet op schema ligt. De partijen die zich verbonden hebben aan het energieakkoord hebben aanvullende maatregelen afgesproken om alsnog de doelen voor 2020 en 2023 te behalen. De aanvullende maatregelen voor die twee doelen richten zich voornamelijk op hernieuwbare energie en energiebesparing in de industrie en de gebouwde omgeving.

Een “akkoord” alleen lijkt niet voldoende te zijn vandaar dat ook de vigerende wetgeving aangepast is. De huidige wetgeving, de Elektriciteitswet 1998 en Gaswet, stamt nog uit de vorige eeuw en voldoet niet meer aan de huidige tijdsgeest.

In 2015 is het Wetsvoorstel Stroom tot stand gekomen welke enerzijds een actualisering is van de oude wetgeving en daarnaast uitvoering moet geven aan het Energieakkoord. Helaas is dit voorstel in december 2015 gesneuveld in de eerste kamer omdat een meerderheid van de leden grote bezwaren had tegen de gedwongen splitsing van energiebedrijven Delta en Eneco. Die splitsing was een van de onderdelen van de nieuwe wet.

Recentelijk is een gewijzigd voorstel voor de Wet Stroom aangenomen. Het gaat om een noodwet die de regels vaststelt voor de aanleg van een elektriciteitsnet op zee. Het net op zee, dat windparken op zee verbindt met het elektriciteitsnet op het land, is nodig om de doelstellingen uit het Energieakkoord op tijd te halen. Verder bevat het wetsvoorstel regels om de aansluitprocedure van het net op zee en de aanleg van windparken op land, te versnellen.

In een volgende blog zullen wij het onderwerp energietransitie verder uitdiepen en ingaan op de rol van de netbeheerder binnen de energietransitie en welke positie Nederland inneemt wereldwijd.

Eric Knoester