Programmamanager zorgverzekeraar

Bij een zorgverzekeraar managen wij een programma met als doel voor de langdurige zorg een toekomstbestendige transitie te maken naar een meer integrale en klantgerichte aanpak om kwalitatief betere zorg in te kopen. De organisatie moet zelfsturend en wendbaar verder kunnen.

Lean consultant netbeheer

Bij een netbeheerder hebben we nadat alle processen in kaart gebracht waren, door middel van workshops met het management, vastgesteld welke informatie noodzakelijk is om te sturen. Deze informatie wordt gevisualiseerd in een dashboard waarmee het management near realtime kan gaan sturen op de beoogde doelstellingen.

IT manager zorginstelling

Bij een zorginstelling zijn we gevraagd om het werk van een nieuw gevormde decentrale IT afdeling beter te organiseren. Daarnaast moet de samenwerking met het centrale IT-bedrijf vorm krijgen zodat de flexibiliteit van een decentrale afdeling behouden blijft en optimaal gebruik wordt gemaakt van de robuustheid van een centrale IT-organisatie. Tot slot moet de ingezette verandering geborgd worden bij een te werven IT-manager.

Programmamanager datamigratie

Bij een zorginstelling hebben wij een programma gemanaged met als doel de data uit verschillende systemen geschoond over te zetten naar een nieuw ziekenhuisinformatiesysteem EPIC. Als bijvangst zijn veel achterstallige declaraties, geparkeerd in zogenaamde uitvalbakken, als nog gefactureerd en is veel “extra” omzet gegeneerd.

Adviseur normenkader NZA

Bij een zorgverzekeraar hebben we een gap-analyse uitgevoerd op de bestaande administratieve organisatie versus de vereisten die het normenkader van de NZA vereist. Voor de gevonden afwijkingen zijn processen aangepast zodat borging plaatsvond en tevens de administratieve registratielast verlicht werd.

Manager IT en productmanagement

Bij een meetbedrijf hebben wij naast running de business het werk van de afdeling IT- en productmanagement opnieuw georganiseerd. De taken van het beheerteam zijn gestructureerd en voor de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en systemen is scrum geïmplementeerd. Naast het team zijn binnen de organisatie productowners benoemd en is een communicatiestructuur geïntroduceerd om agile te kunnen werken. De situatie is geborgd bij een geworven teammanager.

Scrummaster elektrisch vervoer

Bij een bedrijf actief in het elektrisch vervoer hebben we het ontwikkelteam dat verantwoordelijk is voor het achterliggende backend systeem om elektrische auto’s te kunnen laden, omgevormd naar een agile ontwikkelomgeving. De geformeerde scrumteams ontwikkelen gevoed door de productowner in een kort tijdsbestek continu nieuwe functionaliteiten. 

Programmamanager product management

Door de energietransitie en wijzigende wet- en regelgeving is het product portfolio van netbeheerders continu onderhevig aan verandering. Wij hebben bij een netbeheerder een nieuw team geformeerd met productmanagers waarmee centraal alle kennis geborgd is en producten en diensten beheerd worden en wijzigingen wendbaar opgevangen kunnen worden.

Ketenmanager

Bij een netbeheerder hebben we voor het storingsproces ketenmanagement geïmplementeerd. Nadat het gehele proces in kaart gebracht was, zijn de verschillende processtappen op elkaar afgestemd en aangesloten. Hierna is een dashboard opgesteld om de keten te kunnen bewaken. Daarnaast is een organisatiestructuur ingericht om op basis van het ketenresultaat te kunnen bijsturen en blijvend verbeteringen door te voeren.

Teammanager zorgverzekeraar

Bij een zorgverzekeraar vullen we de rol in van teammanager van een zorg inkoopteam. Het team zal versterkt moeten worden, de werkdruk moet verlicht worden en processen door middel van Lean geoptimaliseerd. Het eindresultaat zal een toekomst vast zelfsturend team zijn.